• Zaloguj się
  • Zarejestruj się

Info dla pracownika

Dokumenty

Konieczne jest podpisanie wszystkich dokumentów przed wyjazdem.

Aplikacja

Przedstawiciel GOODMORNING w Polsce lub innych krajów, potwierdzając wyjazd, przekaże również informacje i wskazówki, jak zainstalować na smartfonie lub tablecie aplikację Plan4flex – to aplikacja niezbędna dla prawidłowego przebiegu naszej współpracy (i konieczna do jej rozpoczęcia).
Każdy pracownik otrzyma mailem hasło dostępu do aplikacji. Po zalogowaniu pracownik znajdzie w aplikacji komplet dokumentów do podpisu. Znajduje się tam między innymi umowa o pracę, umowa o zakwaterowaniu, itp. Każdy dokument wymaga osobnego podpisu, złożonego na telefonie lub tablecie.
Brak podpisu na dokumentach uniemożliwi wyjazd, zaś opóźnienie w podpisaniu dokumentów może skutkować opóźnieniem wypłaty pierwszego wynagrodzenia w Holandii.

Umowa o pracę

Umowa zawsze jest umową na czas określony, przeważnie na okres 1 roku. Znajduje w niej zastosowanie ABU CAO (układ zbiorowy) dla pracowników tymczasowych. Fazę mowy ustala się zgodnie z postanowieniami, zawartymi w CAO.
Od momentu rozpoczęcia pracy u pracodawcy, wynagrodzenie pracownika bazuje na tabelach wynagrodzeń zleceniodawcy. W wyjątkowych sytuacjach, zastosowanie może mieć tabela wynagrodzeń, zawarta w ABU CAO.

Rozliczenie i wypłata netto 

Po upływie około 12 dni, licząc od pierwszego przepracowanego tygodnia, najczęściej w poniedziałek, pracownik otrzymuje pierwsze rozliczenie. Kolejne rozliczenia następują w cyklu tygodniowym. Każde z nich jest dostępne w systemie Plan4flex dla pracownika do wglądu.
Na rozliczeniu widnieją informacje o tym, za ile godzin zostało wypłacone wynagrodzenie i na podstawie jakiej stawki godzinowej. W systemie dostępna jest również informacja o dochodzie netto oraz sposobie jego wyliczenia. Ponadto, rozliczenie obejmuje także informację o ilości zebranych ustawowych dni urlopowych, wyrażonych w godzinach. Wypłata za godziny urlopowe ma miejsce włącznie wtedy, kiedy pracownik jedzie na urlop przy zakończeniu umowy o pracę.

Stawki

Stawki stosowane w wynagrodzeniach w Holandii podawane są zawsze w kwotach brutto i uwzględniają podział na wiek. W ciągu roku podlegają prawnej waloryzacji, odbywa się to zawsze na początku roku – 01.01 oraz 01.07.
Dla pracowników w wieku powyżej 22 lat, wg tabeli przewidziana jest stawka minimalna.
Wynagrodzenie (stawka brutto) uzależnione jest od przynależności docelowej, wg obowiązującego układu zbiorowego pracy (ABU CAO). W związku z tym, stawki mogą ulegać zmianie, w zależności od firmy/branży, w jakiej pracownik będzie pracował.

Konto bankowe

Przed wyjazdem do Holandii, podczas dokonywania ustaleń z przedstawicielem GOODMORNING w jednym z biur w Polsce lub Rumunii, konieczne jest podanie numeru konta pracownika. Brak wskazania numeru powoduje brak możliwości wypłaty wynagrodzenia.
Przelewy dokonywane są w walucie euro. Należy więc upewnić się, że bank, w którym pracownik założył konto akceptuje przelewy walutowe.
Przelew na konto w polskim lub rumuńskim banku może potrwać kilka dni. W praktyce – od momentu wykonania przelewu przez GOODMORNING, mija około 2-3 dni do momentu zaksięgowania przelewu na koncie pracownika. Wynika to z przetwarzania przelewu przez bank, wskazany przez pracownika. GOODMORNING nie może dać gwarancji na ww. okres przetwarzania przelewu, nie ma bowiem żadnego wpływu na przebieg tej procedury.
W przypadku, kiedy pracownik założy konto w banku holenderskim, okres przetworzenia przelewu wynosi 1 dzień.

W związku z powyższym, preferujemy opcję używania przez pracownika konta holenderskiego. Polecamy na tym polu współpracę z ING Bank, w którym procedury zakładania konta nowym klientom są szybkie i uproszczone dla migrantów.
W przypadku zmiany konta bankowego podczas trwania współpracy, należy wypełnić odpowiedni formularz (znajduje się na naszej stronie www). Wypełniony formularz należy przekazać osobie kontaktowej z ramienia GOODMORNING, bądź wysłać na adres:
GOODMORNING BV POSTBUS 639 4870AP ETTEN LEUR

Zobowiązania pracownika.

Każdy pracownik podejmujący pracę, jest zobowiązany do przestrzegania pewnych zasad. Na podstawie umowy o pracę zawartej  z firmą GOODMORNING , pracownik wykonuje pracę u jednego z klientów firmy GOODMORNING.

• Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad, obowiązujących w firmie klienta.
• Pracownik w czasie pracy jest zobowiązany dostosować się do poleceń/wskazówek klienta.
• W przypadku niestosowania się do ww. zasad, możemy uznać to za odmowę pracy, która – zależnie od okoliczności – może prowadzić nawet do zwolnienia z pracy.
• Pracownik jest zobowiązany do dostosowania się i respektowania godzin pracy, obowiązujących w firmie klienta.
• Pracownik musi stawiać się w pracy na 15 minut przed jej rozpoczęciem.
• Pracownik nie może samowolnie skończyć pracy wcześniej, niż wskazania czasu obowiązującego w firmie klienta, chyba, że otrzyma stosowne pozwolenie od przedstawiciela firmy klienta.

Niezaplanowany do pracy

Nawet kiedy pracownik nie jest w pracy, jest zobowiązany do codziennego bycia dostępnym pod telefonem dla przedstawiciela GOODMORNING w godzinach 06:00-10:00 oraz 17:00-21:00.
To bardzo ważne i konieczne dla działu planowania, który – jeśli zachodzi taka potrzeba – niezwłocznie kontaktuje się z zainteresowanym.

Kategotycznie zabronione

Spożywanie alkoholu (w jakichkolwiek ilościach), bycie pod wpływem alkoholu, bądź narkotyków/środków odurzających jest surowo zabronione w czasie drogi do pracy, w trakcie pracy oraz w czasie przerwy w pracy.
Posiadanie alkoholu, bądź narkotyków/środków odurzających w czasie pracy jest również zabronione.
W przypadku naruszenia powyższych zasad, podjęte zostaną odpowiednie środki i wyciągnięte konsekwencje, w tym możliwość zwolnienia w trybie natychmiastowym.

Numer BSN

Numer BSN (numer identyfikacyjny), to numer, który ma obowiązek posiadać każda pracująca osoba w Holandii. Od 1 stycznia 2014 roku numer jest wydawany przez niderlandzkie gminy po okazaniu ważnego paszportu lub europejskiego dowodu osobistego.
Wydanie numeru BSN nie wiąże się z żadnymi kosztami. Gmina rejestruje adres w kraju pochodzenia pracownika i wpisuje go do rejestru osób bez stałego zameldowania (Register Niet Ingezetene – RNI).
Nasza firma organizuje pracownikom rejestrację w rejestrze RNI. Bez numeru BSN nie jest możliwe wypłacanie wynagrodzenia. Dlatego już w pierwszym tygodniu staramy się o to, aby każdy nowy pracownik został zarejestrowany w RNI.

APLIKACJA PLAN4FLEX

Aplikacja służy do komunikacji pracownika z biurem w Holandii. Dzięki niej pracownik może podpisać zdalnie wszystkie dokumenty, otrzymać swój plan pracy, uzyskać dostęp do rozliczeń wynagrodzenia, zgłosić urlop, ewentualne problemy i zadać pytania.
Z aplikacji korzystać można z wykorzystaniem smartphonów lub tabletów. Jest dostępna w systemach iOS, Android oraz Windows.

Funkcjonalność aplikacji

Dzięki rozbudowanej funkcjonalności aplikacji, pracownik ma dostęp do szeregu udogodnień:
• Wgląd do mojego planu pracy.

• Wgląd w całą dokumentację.

• Wysyłanie wiadomości do GOODMORNING.

• Elektroniczne podpisywanie dokumentów.

• Wielojęzyczny panel obsługi.

• Możliwość pobrania druków za pomocą funkcji Downloads

 

Pierwsze logowanie

KOD KLIENTA : goodmorning
Dane do logowania w aplikacji są wysyłane na wskazany podczas rejestracji adres mailowy.